भाग्यवंत…

एकटाच जन्मला, मरणार एकला..
कोण सोबती, कुणाच्या जन्मास पुरला?!
ज्याच्या मनी नि:स्तब्ध एकांत,
आयुष्य झाले त्याचे सुखांत…
निर्मनुष्य पोकळी जसे मनाचे गर्भ..
तेथेच शून्याचे होती खर्व निखर्व…
ज्या सोबती एकांत तो मज भासे भाग्यवंत..
देव ज्याचा भुकेला असा नास्तिक मूर्तिमंत!