तुझी आठवण…

तुझी आठवण येते तेव्हा…

मी तुझ्याच आठवणी उलगडून बसते…

तुझी आठवण येते तेव्हा…

मी मलाच नकळता हसते….

तुझे शब्द, तुझी गाणी….

तुझी आठवण, डोळ्यात पाणी…

तुझी माया, तुझा स्नेह…

तुझाच स्पर्श, पण जळणारा माझा देह…

माझ्या मिठीत तुझा एक विसरलेला सदरा….

तुझ्या हातात माझ्या अश्रुंचा कोमेजेलेला गजरा….

तुझं माझं फार करते, अन तुझ्याशीच भांडते…

मी भलती हट्टी, तरीही तुझ्याशीच संसार मांडते…

तुझ्या रागापोटी होतं आकाश पाताळ एक…

मी तुझ्या वादळातली क्षणभराची विद्युत रेघ…

तुझ्या प्रेमाचा वसंत फुलतो तेव्हा….

मी उमलते प्रत्येक फुलात, तू हसतोस जेव्हा…

तूच मांडतोस खेळ रेषांचा, तूच पुसून टाकतोस!

मी ती आकारहीन वाळू, ज्यावर तू हात फेरतोस…

तुझी आठवण येते तेव्हा…

मी तुझ्याच आठवणी उलगडून बसते…

तुझी आठवण येते तेव्हा…

मी मलाच नकळता हसते….