रे नभा…

कशी इथे उभी कंपित अधरा…
रे नभा कवेत घे तुझी ही धरा….

शतकांची भ्रमणे अन ग्रहणे सरली…
दिवसांची पडछाया रात्र पसरली…
श्वासांचे धरणीकंप रोधुनी जरा…
रे नभा कवेत घे तुझी ही धरा…