वादळ…

असं एखादं यावं वादळ, झुंजारपणे भिडणारं

न्यावं त्याने सारंकाही, हळुवारपणे सलणारं

या वादळाचा झंजावात, झेपावत यावा…

त्याने जीव माझा अलगद सोडवून न्यावा…

असं एखादं यावं वादळ, झुंजारपणे भिडणारं

फुंकून जावं सल त्याने, खोल आत जाळणारं

त्या वादळापाठी यावी, पाऊसगार ओली हवा…

थेंबाथेंबातून झंकारावा, चिंब भिजला मारवा…

असं एखादं वादळ येईल झुंजारपणे भिडणारं

उडवून नेईल माझ्यापाशी उरलेलं सारं

त्या वादळात उधळण्यासाठी थेंब थेंब साठवते आहे…

जीवभर भोगलेले क्षण क्षण आठवते आहे…

ऑक्टोबर २००५