हे माझ्या मनाचं सुरेल अलगुज आहे. कुठलंही अलगुज हे सुरेलच अस्तं मुळी! पण जसा श्वास फुंकावा तसाच सूर उमटतो.

तसंच मनाचंही आहे… जसा भाव असेल, तसा त्या मनाचा सूर उमटत जातो.

त्या मनाच्या सगळ्या सुरावटी मी इथे लिहीत जाणार आहे. सगळ्याच काही गोड वाटणार नाहीत तुम्हाला… सगळेच सूर जुळावेत असा हट्ट देखिल नाही मी करणार.

तुमची,

अनुज्ञा